logo - naam - diensten

adres

Verzekeringen

Overlijdensrisico verzekering

Uw overlijdensrisicoverzekering

Vormen

 • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering: het verzekerde bedrag blijft de hele looptijd hetzelfde.
 • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering: het verzekerde bedrag wordt elk jaar kleiner; dit gaat volgens een schema, net als bij een lening op annuïteitenbasis. Het bedrag dat van het verzekerde bedrag afgaat, wordt elk jaar groter.
 • Lineair dalende verzekering: het verzekerde bedrag wordt elk jaar kleiner; elk jaar gaat hetzelfde bedrag van het verzekerde bedrag af.

Niet-rokerskorting

Als u niet rookt en de laatste 24 maanden niet heeft gerookt, krijgt u korting op de premie.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag moet minstens € 5.000,- zijn. U mag zelf kiezen hoeveel u wilt verzekeren.

Looptijd

De looptijd van de verzekering moet minstens 5 jaar zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

U kunt arbeidsongeschikt worden. Als premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd, hoeft u in dat geval geen premie meer te betalen.

Wat is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering?
Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. De uitkering wordt vaak aangewend voor de aflossing van een lening.

Moet ik altijd gekeurd worden?
Nee, een keuring is alleen nodig wanneer het aanvangsrisico hoger is dan € 300.000,-. Voor de bepaling van het aanvangsrisico worden de in de afgelopen 3 jaar gesloten verzekeringen met een overlijdensrisico meegeteld.

Moet ik de keuringskosten zelf betalen?
Nee, de keuringskosten worden betaald door Klaverblad Verzekeringen.

Kan ik een voorlopige dekking aanvragen?
Ja, als u in een goede gezondheid verkeert kunt u uw assurantieadviseur vragen om een voorlopige dekking.

Vanaf welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
De minimale leeftijd bij afsluiten is 18 jaar.

Tot welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
De maximale leeftijd bij afsluiten is 60 jaar.

Wat is de minimale looptijd?
De minimale looptijd is 5 jaar.

Wat is de maximale looptijd?
De polis kan maximaal lopen tot de verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Kan ik de polis tussentijds beëindigen?
Ja, u kunt de polis altijd per eerstvolgende premievervaldatum beëindigen.

Wat moet ik aanleveren om de polis te laten beëindigen?
Een verzoek tot beëindiging dat door de verzekeringnemer en eventueel mede-verzekeringnemer is ondertekend . Zijn de rechten uit de polis verpand dan moet de pandhouder ook voor akkoord tekenen.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?
Nee, de premie is niet aftrekbaar en de uitkering is niet belast.

Hoe wordt voorkomen dat er erfbelasting verschuldigd is bij het overlijden van de verzekerde?
Als de verzekeringnemer tevens verzekerde is en hij/zij komt te overlijden, is de begunstigde erfbelasting verschuldigd over (een deel van) de uitkering. Als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan dit worden voorkomen door de polis kruislings op te maken. Dit houdt in dat de verzekeringnemer een ander wordt dan de verzekerde. Als het een polis op twee levens betreft kan er een premiesplitsing op de polis worden aangetekend. In deze premiesplitsing staat aangegeven dat de ene verzekerde het gedeelte van de premie voor het overlijdensrisico van de andere verzekerde is verschuldigd en omgekeerd.

Aan wie wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd?
Het verzekerde bedrag wordt aan de begunstigde uitgekeerd. De begunstiging staat vastgelegd in de polis. In sommige gevallen zijn de begunstigden met naam en toenaam genoemd. In andere gevallen is er een standaardbegunstiging aangegeven. De standaardbegunstiging ziet er als volgt uit: 1. verzekeringnemer 2. echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer 3. kinderen van de verzekeringnemer 4. erfgenamen van de verzekeringnemer. In eerste instantie wordt uitgekeerd aan de eerste begunstigde. Indien deze niet meer in leven is of niet bestaat wordt uitgekeerd aan de tweede begunstigde. Als de tweede begunstigde niet meer in leven is of niet bestaat wordt uitgekeerd aan de derde begunstigde, etc.

Wat gebeurt er op de einddatum van de verzekering?
Op de einddatum komt de verzekering te vervallen zonder uitkering.


Uitvaart

Verzekerd bedrag
U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren. Het bedrag moet tussen de € 3.000,- en € 20.000,- liggen. Het verzekerd bedrag blijft op peil doordat het elk jaar met 2% stijgt.

Premie of koopsom
U kunt ervoor kiezen om elke maand, elk kwartaal, halfjaar of jaar premie te betalen. Ook kunt u in één keer een groter bedrag betalen: u betaalt dan een koopsom.

Aantal jaar premiebetaling
U kunt zelf kiezen hoeveel jaar u premie betaalt. De premiebetalingsduur is minimaal 10 jaar en maximaal totdat verzekerde 81 jaar wordt.

Kind: gratis meeverzekeren of eigen verzekering
Kinderen zijn tot 18 jaar standaard meeverzekerd op de verzekering van de ouder(s). Het verzekerde bedrag is even hoog als dat van de ouder(s), maar maximaal € 7.500,-. Toch kan het voordelig zijn om te kiezen voor een eigen verzekering voor het kind: de verzekering blijft dan met een lage premie doorlopen als het kind 18 wordt.

Wat is een uitvaartverzekering?
Een uitvaartverzekering keert bij overlijden van de verzekerde persoon een bedrag uit dat op de eerste plaats dient om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken. Verder kan het ook gebruikt worden voor andere extra uitgaven zoals reiskosten voor verwanten die in het buitenland wonen, successierechten en andere belastingen.

Welk bedrag moet ik verzekeren / wat zijn de kosten van een uitvaart?
Om een indicatie te krijgen van de kosten van een begrafenis of crematie kunt u bij de premieberekening via de uitvaartkostenmeter de kosten van een uitvaart berekenen.

Regelt Klaverblad Verzekeringen de uitvaart?
Nee, Klaverblad Verzekeringen regelt niet de uitvaart. De begunstigden ontvangen de uitkering in geld. Met dit geld kan de uitvaart geheel naar eigen inzicht geregeld worden.

Is er een minimum aan de hoogte van het verzekerd bedrag?
Ja, het minimale verzekerde bedrag bij aanvang is € 3.000,-.

Is er een maximum aan de hoogte van het verzekerd bedrag?
Ja, het maximale verzekerde bedrag bij aanvang is € 20.000,-.

Zijn jonge kinderen gratis meeverzekerd?
Ja, kinderen tot en met 17 jaar zijn standaard meeverzekerd op de polis van de ouders. De hoogte van het verzekerde bedrag is gelijk aan het hoogste verzekerde bedrag van één van de ouders, met een maximum van € 7.500,-. De kinderen hoeven niet bij Klaverblad Verzekeringen aangemeld te worden om voor deze dekking in aanmerking te komen.

Ik heb een uitvaartverzekering bij Klaverblad Verzekeringen lopen voor mijn hele gezin. Kan mijn kind later een eigen polis krijgen?
Ja, er kan voor uw kind een eigen polis worden opgemaakt. Hiervoor is een door de verzekeringnemer en een door uw kind ondertekend verzoek nodig. In het verzoek moet het burgerservicenummer van uw kind worden aangegeven.

Kan een lopende uitvaartverzekering zonder premie-index worden gewijzigd in een polis met premie-index?
Ja, dat kan. De polis wordt gewijzigd per eerstvolgende premievervaldatum na ontvangst van een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer.

Is de uitvaartverzekering winstdelend?
Nee, de uitvaartverzekering is niet winstdelend.

Kan ik op een later moment mijn verzekerde bedrag verhogen?
Ja, u kunt uw polis verhogen tot de leeftijd van 65 jaar. Voorwaarde is dat u in goede gezondheid verkeert. Als dit niet het geval is zal een verhoogde premie worden gerekend of de verhoging worden afgewezen.

Is er een regeling als een kindje levenloos ter wereld komt?
Ja, als een kind na een zwangerschap van 20 of meer weken levenloos ter wereld komt, wordt 25% van het verzekerde bedrag van de ouder uitgekeerd, met een maximum van € 2.500,-. Heeft een zwangerschap tussen de 16 weken en 20 weken geduurd, dan wordt 5% van het verzekerde bedrag van de ouder uitgekeerd.

Aan wie wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd?
Het verzekerde bedrag wordt aan de begunstigde uitgekeerd. De begunstiging vindt u in de polis. In sommige gevallen zijn de begunstigden met naam en toenaam genoemd. In andere gevallen is er een standaardbegunstiging aangegeven.

De standaardbegunstiging ziet er als volgt uit:

 1. verzekeringnemer
 2. echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer
 3. kinderen van de verzekeringnemer
 4. erfgenamen van de verzekeringnemer.

In eerste instantie wordt uitgekeerd aan de eerste begunstigde. Als deze niet meer in leven is of niet bestaat, wordt uitgekeerd aan de tweede begunstigde. Als de tweede begunstigde niet meer in leven is of niet bestaat wordt uitgekeerd aan de derde begunstigde, etc.

Kan de uitkering rechtstreeks aan de uitvaartondernemer worden gedaan?
Ja, dit kan wanneer de begunstigde hier schriftelijk om verzoekt.

Ik wil mijn polis afkopen. Wat moet ik aanleveren?
Om de polis te beëindigen is een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer nodig. Wanneer er een afkoopwaarde is opgebouwd, stuurt Klaverblad Verzekeringen een uitkeringsverzoek met een opgave van de waarde. Na ondertekening en retourzending van het uitkeringsverzoek wordt de afkoopwaarde aan de verzekeringnemer uitgekeerd.

Hoe zorg ik ervoor dat het verzekerd bedrag hoog genoeg blijft?
Om de stijging van de prijzen bij te houden, stijgt het verzekerde bedrag ieder jaar met 2%. Dit betekent dat het verzekerde bedrag in ongeveer 30 jaar is verdubbeld. Maar de prijs van een uitvaart zal dan ook zijn verdubbeld. Eens in de vijf jaar ontvangt u een overzicht met daarin de hoogte van het verzekerde bedrag op dat moment en de prijsstijging van een gemiddelde uitvaart in de afgelopen periode. U krijgt dan de mogelijkheid om het verzekerd bedrag aan te passen als u dat nodig vindt.

 

 

 

Algemeen

Een kapitaalverzekering is een vorm van levensverzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen datum het verzekerde bedrag uitkeert.

Uitkering bij leven

Kenmerkend van de kapitaalverzekering is dat de verzekering uitkeert wanneer de verzekerde in leven is. Bij overlijden vóór de einddatum volgt in principe geen uitkering. Tegen extra premie kan er echter wel een uitkering bij overlijden worden verzekerd. Deze uitkering kan bestaan uit een restitutie van de premie of een vooraf overeengekomen bedrag. In België wordt voor deze twee vormen respectievelijk de terminologie verzekering met uitgesteld kapitaal zonder terugbetaling van de premies (UKZT) en verzekering met uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de premies (UKMT) gehanteerd.

Gemengde verzekering

Een kapitaaluitkering kan ook zowel een uitkering bij leven als een even hoge uitkering bij overlijden bevatten. Deze vorm van kapitaalverzekering wordt een gemengde verzekering genoemd.

Sparen of beleggen

Bij een kapitaalverzekering kan de verzekerde kiezen uit een spaar- of beleggingsverzekering. Bij een spaarverzekering is een minimale uitkering gegarandeerd (als gevolg van winstbijschrijving kan de uitkering hoger uitvallen). Bij een beleggingsverzekering wordt de premie belegd in één of meer beleggingsfondsen, waardoor de hoogte van de uitkering onzeker is.

Spaarverzekering

Bij een spaarverzekering vergoedt de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies. Op enkele uitzonderingen na is deze rente op dit moment rond de 2.4%. De rente staat voor de hele looptijd van de verzekering vast. Naast de rente vergoedt de verzekeraar ook zogenoemde winst. De winst is niet vergelijkbaar met de bedrijfseconomische winst. De winst in de zin van een levensverzekering is, kort samengevat, afhankelijk van het volgende.

Bij de vaststelling van de premie van een levensverzekering gaat de verzekeraar uit van drie grondslagen:

 1. interest;
 2. sterfte;
 3. kosten.

De verzekeraar berekent aan de hand van deze grondslagen de premie. In de premie is geen onderdeel ‘winst’ opgenomen. De verzekeraar reserveert dus geen deel van de premie voor zichzelf. De verzekeraar behaalt zijn winst uit het gunstiger berekenen van de grondslagen. Als voorbeeld interest: De verzekeraar weet dat hij 4% rente kan ontvangen. Bij de berekening van de premie gaat de verzekeraar echter uit van 3%. 1 procentpunt is dan de winst voor de verzekeraar. Ook bij de grondslagen sterfte en kosten wordt deze methodiek toegepast.

De verzekerde deelt mee in deze winst van de verzekeraar, waardoor het rendement op bijvoorbeeld 4 of 5% kan uitkomen.

Beleggingsverzekering

Bij een beleggingsverzekering worden de ingelegde premies belegd in beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen waarin wordt belegd zijn naar keuze van de verzekeringnemer. Bij bepaalde beleggingsfondsen met een laag risico geeft de verzekeraar vaak een garantierendement van bijvoorbeeld 2,5%. Het spreekt voor zich dat beleggen bepaalde risico’s met zich meebrengt.

Fiscale aspecten (Nederland)

In Nederland is het opgebouwde kapitaal van een kapitaalverzekering belast in box 3. De betaalde premies zijn niet aftrekbaar en de uitkering is niet belast. Als de kapitaalverzekering is gekoppeld aan de eigen woning dan gelden andere regels: een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is een fiscaal gunstige regeling waarbij de kapitaalverzekering wordt aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld, zie aldaar.

Vóór 1 januari 2001 was in principe de in de uitkering begrepen rente belast, maar onder bepaalde voorwaarden niet.

Oude regime

Het oude regime was van toepassing tot de invoering van de Brede Herwaardering op 1 januari 1992. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de regels uit het oude regime nog van toepassing zijn voor verzekeringen, afgesloten voor 1992 (zie verderop bij overgangsrecht). Bij het oude regime gold de hoofdregel dat de rente die in de uitkering aanwezig is, is belast (rente = uitkering minus betaalde premies). De rente was echter onbelast wanneer aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

 • Er is gedurende ten minste twaalf jaar premie betaald, en tijdens de duur van de verzekering heeft de hoogste premie niet meer bedragen dan:
  • vijf keer de laagste premie bij een duur van de verzekering van niet meer dan vijftien jaar;
  • tien keer de laagste premie bij een duur van de verzekering van niet meer dan twintig jaar;
  • vijftien keer de laagste premie bij een duur van de verzekering van niet meer dan dertig jaar;
  • twintig keer de laagste premie bij een duur van de verzekering van meer dan dertig jaar.

Het was niet van belang of het om een uitkering bij leven of bij overlijden gaat. Wel gelden er aanvullende voorwaarden bij overlijden vanaf 72-jarige leeftijd om de uitkering onbelast te ontvangen.

Brede Herwaardering

De Wet Brede Herwaardering werd ingevoerd op 1 januari 1992. Voor kapitaalverzekeringen wijzigde de vrijstelling. Uitkeringen bij leven en overlijden werden niet langer gelijkwaardig gezien. De rente in de uitkering bij leven was vrijgesteld indien:

 • De uitkering niet meer bedraagt dan € 28.134,-- en er gedurende ten minste vijftien jaren aaneengesloten premie is betaald;
 • De uitkering niet meer bedraagt dan € 95.294,-- en er gedurende ten minste twintig jaren aaneengesloten premie is betaald;
 • De hoogste premie niet meer heeft bedragen dan tien keer de laagste premie.

De genoemde bedragen konden cumuleren, de in totaal (voor het hele leven van de belastingplichtige) vrijgestelde uitkering was dus € 123.428.

Deze regeling is alleen voor aflossing van de eigenwoningschuld in 2001 gecontinueerd. De formulering is aangepast: de bedragen zijn bij elkaar opgeteld, dit totaal geldt bij minstens 20 jaar premiebetaling. Het lage bedrag bij minstens 15 jaar premiebetaling cumuleert sindsdien niet meer met het hoge bedrag, maar geldt uitsluitend als niet aan de 20-jaarseis is voldaan.

Overgangsrecht

Voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór 14 september 1999 geldt een speciale regeling. De verzekeringnemer mag de verzekering naar keuze omzetten in een kapitaalverzekering eigen woning (de verzekering verhuist dan naar box 1) of voortzetten in box 3. Bij voortzetting in box 3 wordt over het gespaarde gedeelte in beginsel vermogensrendementsheffing geheven. Er gelden echter vrijstellingen:

Voor een vóór 1992 afgesloten kapitaalverzekering die aan de voorwaarden van het oude regime voldoet geldt voor de opgebouwde waarde een vrijstelling van € 123.428 in box 3, en is bij uitkering het volledige rentebestanddeel (zonder maximum) onbelast in box 1.

Voor een in de periode van 1 januari 1992 t/m 13 september 1999 afgesloten kapitaalverzekering die binnen de toenmalige voorwaarden voor vrijstelling valt geldt ook weer dat in box 3 en 1 niets verschuldigd is.

Het verzekerd kapitaal en de premie mogen na 14 september 1999 niet zijn verhoogd en de looptijd mag niet zijn verlengd. De vrijstelling in box 3 geldt tot en met 2029.

 

Text Size