logo - naam - diensten

adres

Uitvaart

Verzekerd bedrag
U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren. Het bedrag moet tussen de € 3.000,- en € 20.000,- liggen. Het verzekerd bedrag blijft op peil doordat het elk jaar met 2% stijgt.

Premie of koopsom
U kunt ervoor kiezen om elke maand, elk kwartaal, halfjaar of jaar premie te betalen. Ook kunt u in één keer een groter bedrag betalen: u betaalt dan een koopsom.

Aantal jaar premiebetaling
U kunt zelf kiezen hoeveel jaar u premie betaalt. De premiebetalingsduur is minimaal 10 jaar en maximaal totdat verzekerde 81 jaar wordt.

Kind: gratis meeverzekeren of eigen verzekering
Kinderen zijn tot 18 jaar standaard meeverzekerd op de verzekering van de ouder(s). Het verzekerde bedrag is even hoog als dat van de ouder(s), maar maximaal € 7.500,-. Toch kan het voordelig zijn om te kiezen voor een eigen verzekering voor het kind: de verzekering blijft dan met een lage premie doorlopen als het kind 18 wordt.

Wat is een uitvaartverzekering?
Een uitvaartverzekering keert bij overlijden van de verzekerde persoon een bedrag uit dat op de eerste plaats dient om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken. Verder kan het ook gebruikt worden voor andere extra uitgaven zoals reiskosten voor verwanten die in het buitenland wonen, successierechten en andere belastingen.

Welk bedrag moet ik verzekeren / wat zijn de kosten van een uitvaart?
Om een indicatie te krijgen van de kosten van een begrafenis of crematie kunt u bij de premieberekening via de uitvaartkostenmeter de kosten van een uitvaart berekenen.

Regelt Klaverblad Verzekeringen de uitvaart?
Nee, Klaverblad Verzekeringen regelt niet de uitvaart. De begunstigden ontvangen de uitkering in geld. Met dit geld kan de uitvaart geheel naar eigen inzicht geregeld worden.

Is er een minimum aan de hoogte van het verzekerd bedrag?
Ja, het minimale verzekerde bedrag bij aanvang is € 3.000,-.

Is er een maximum aan de hoogte van het verzekerd bedrag?
Ja, het maximale verzekerde bedrag bij aanvang is € 20.000,-.

Zijn jonge kinderen gratis meeverzekerd?
Ja, kinderen tot en met 17 jaar zijn standaard meeverzekerd op de polis van de ouders. De hoogte van het verzekerde bedrag is gelijk aan het hoogste verzekerde bedrag van één van de ouders, met een maximum van € 7.500,-. De kinderen hoeven niet bij Klaverblad Verzekeringen aangemeld te worden om voor deze dekking in aanmerking te komen.

Ik heb een uitvaartverzekering bij Klaverblad Verzekeringen lopen voor mijn hele gezin. Kan mijn kind later een eigen polis krijgen?
Ja, er kan voor uw kind een eigen polis worden opgemaakt. Hiervoor is een door de verzekeringnemer en een door uw kind ondertekend verzoek nodig. In het verzoek moet het burgerservicenummer van uw kind worden aangegeven.

Kan een lopende uitvaartverzekering zonder premie-index worden gewijzigd in een polis met premie-index?
Ja, dat kan. De polis wordt gewijzigd per eerstvolgende premievervaldatum na ontvangst van een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer.

Is de uitvaartverzekering winstdelend?
Nee, de uitvaartverzekering is niet winstdelend.

Kan ik op een later moment mijn verzekerde bedrag verhogen?
Ja, u kunt uw polis verhogen tot de leeftijd van 65 jaar. Voorwaarde is dat u in goede gezondheid verkeert. Als dit niet het geval is zal een verhoogde premie worden gerekend of de verhoging worden afgewezen.

Is er een regeling als een kindje levenloos ter wereld komt?
Ja, als een kind na een zwangerschap van 20 of meer weken levenloos ter wereld komt, wordt 25% van het verzekerde bedrag van de ouder uitgekeerd, met een maximum van € 2.500,-. Heeft een zwangerschap tussen de 16 weken en 20 weken geduurd, dan wordt 5% van het verzekerde bedrag van de ouder uitgekeerd.

Aan wie wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd?
Het verzekerde bedrag wordt aan de begunstigde uitgekeerd. De begunstiging vindt u in de polis. In sommige gevallen zijn de begunstigden met naam en toenaam genoemd. In andere gevallen is er een standaardbegunstiging aangegeven.

De standaardbegunstiging ziet er als volgt uit:

  1. verzekeringnemer
  2. echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer
  3. kinderen van de verzekeringnemer
  4. erfgenamen van de verzekeringnemer.

In eerste instantie wordt uitgekeerd aan de eerste begunstigde. Als deze niet meer in leven is of niet bestaat, wordt uitgekeerd aan de tweede begunstigde. Als de tweede begunstigde niet meer in leven is of niet bestaat wordt uitgekeerd aan de derde begunstigde, etc.

Kan de uitkering rechtstreeks aan de uitvaartondernemer worden gedaan?
Ja, dit kan wanneer de begunstigde hier schriftelijk om verzoekt.

Ik wil mijn polis afkopen. Wat moet ik aanleveren?
Om de polis te beëindigen is een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer nodig. Wanneer er een afkoopwaarde is opgebouwd, stuurt Klaverblad Verzekeringen een uitkeringsverzoek met een opgave van de waarde. Na ondertekening en retourzending van het uitkeringsverzoek wordt de afkoopwaarde aan de verzekeringnemer uitgekeerd.

Hoe zorg ik ervoor dat het verzekerd bedrag hoog genoeg blijft?
Om de stijging van de prijzen bij te houden, stijgt het verzekerde bedrag ieder jaar met 2%. Dit betekent dat het verzekerde bedrag in ongeveer 30 jaar is verdubbeld. Maar de prijs van een uitvaart zal dan ook zijn verdubbeld. Eens in de vijf jaar ontvangt u een overzicht met daarin de hoogte van het verzekerde bedrag op dat moment en de prijsstijging van een gemiddelde uitvaart in de afgelopen periode. U krijgt dan de mogelijkheid om het verzekerd bedrag aan te passen als u dat nodig vindt.

 

 

 

Text Size