logo - naam - diensten

adres

Overlijdensrisico verzekering

Uw overlijdensrisicoverzekering

Vormen

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering: het verzekerde bedrag blijft de hele looptijd hetzelfde.
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering: het verzekerde bedrag wordt elk jaar kleiner; dit gaat volgens een schema, net als bij een lening op annuïteitenbasis. Het bedrag dat van het verzekerde bedrag afgaat, wordt elk jaar groter.
  • Lineair dalende verzekering: het verzekerde bedrag wordt elk jaar kleiner; elk jaar gaat hetzelfde bedrag van het verzekerde bedrag af.

Niet-rokerskorting

Als u niet rookt en de laatste 24 maanden niet heeft gerookt, krijgt u korting op de premie.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag moet minstens € 5.000,- zijn. U mag zelf kiezen hoeveel u wilt verzekeren.

Looptijd

De looptijd van de verzekering moet minstens 5 jaar zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

U kunt arbeidsongeschikt worden. Als premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd, hoeft u in dat geval geen premie meer te betalen.

Wat is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering?
Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. De uitkering wordt vaak aangewend voor de aflossing van een lening.

Moet ik altijd gekeurd worden?
Nee, een keuring is alleen nodig wanneer het aanvangsrisico hoger is dan € 300.000,-. Voor de bepaling van het aanvangsrisico worden de in de afgelopen 3 jaar gesloten verzekeringen met een overlijdensrisico meegeteld.

Moet ik de keuringskosten zelf betalen?
Nee, de keuringskosten worden betaald door Klaverblad Verzekeringen.

Kan ik een voorlopige dekking aanvragen?
Ja, als u in een goede gezondheid verkeert kunt u uw assurantieadviseur vragen om een voorlopige dekking.

Vanaf welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
De minimale leeftijd bij afsluiten is 18 jaar.

Tot welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
De maximale leeftijd bij afsluiten is 60 jaar.

Wat is de minimale looptijd?
De minimale looptijd is 5 jaar.

Wat is de maximale looptijd?
De polis kan maximaal lopen tot de verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Kan ik de polis tussentijds beëindigen?
Ja, u kunt de polis altijd per eerstvolgende premievervaldatum beëindigen.

Wat moet ik aanleveren om de polis te laten beëindigen?
Een verzoek tot beëindiging dat door de verzekeringnemer en eventueel mede-verzekeringnemer is ondertekend . Zijn de rechten uit de polis verpand dan moet de pandhouder ook voor akkoord tekenen.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?
Nee, de premie is niet aftrekbaar en de uitkering is niet belast.

Hoe wordt voorkomen dat er erfbelasting verschuldigd is bij het overlijden van de verzekerde?
Als de verzekeringnemer tevens verzekerde is en hij/zij komt te overlijden, is de begunstigde erfbelasting verschuldigd over (een deel van) de uitkering. Als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan dit worden voorkomen door de polis kruislings op te maken. Dit houdt in dat de verzekeringnemer een ander wordt dan de verzekerde. Als het een polis op twee levens betreft kan er een premiesplitsing op de polis worden aangetekend. In deze premiesplitsing staat aangegeven dat de ene verzekerde het gedeelte van de premie voor het overlijdensrisico van de andere verzekerde is verschuldigd en omgekeerd.

Aan wie wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd?
Het verzekerde bedrag wordt aan de begunstigde uitgekeerd. De begunstiging staat vastgelegd in de polis. In sommige gevallen zijn de begunstigden met naam en toenaam genoemd. In andere gevallen is er een standaardbegunstiging aangegeven. De standaardbegunstiging ziet er als volgt uit: 1. verzekeringnemer 2. echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer 3. kinderen van de verzekeringnemer 4. erfgenamen van de verzekeringnemer. In eerste instantie wordt uitgekeerd aan de eerste begunstigde. Indien deze niet meer in leven is of niet bestaat wordt uitgekeerd aan de tweede begunstigde. Als de tweede begunstigde niet meer in leven is of niet bestaat wordt uitgekeerd aan de derde begunstigde, etc.

Wat gebeurt er op de einddatum van de verzekering?
Op de einddatum komt de verzekering te vervallen zonder uitkering.


Text Size