logo - naam - diensten

adres

Uncategorized

Algemene voorwaarden advisering

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING versie 112013

Wiertz & Fanchamps Assurantiën op het terrein van
Verzekeringen, Hypotheken, Bancaire Diensten en Financiële Diensten

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Wiertz & Fanchamps Assurantien, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen.

1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Wiertz &Fanchamps Assurantien slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Wiertz & Fanchamps Assurantien behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3. UITVOERING

3.1 Wiertz & Fanchamps Assurantien zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Wiertz & Fanchamps Assurantien het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever kan de opdracht niet teruggeven indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.


4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door Wiertz & Fanchamps Assurantien genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Wiertz & Fanchamps Assurantien opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Wiertz & Fanchamps Assurantien staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Wiertz & Fanchamps Assurantien bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.


7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK"

7.1 Wiertz & Fanchamps Assurantien zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Wiertz & Fanchamps Assurantien opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.


8. HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Wiertz & Fanchamps Assurantien het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3 Het honorarium kan vrijgesteld zijn van omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 10 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 Wiertz & Fanchamps Assurantien zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Wiertz & Fanchamps Assurantien ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Wiertz & Fanchamps Assurantien de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 Wiertz & Fanchamps Assurantien is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Wiertz & Fanchamps Assurantien redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Wiertz & Fanchamps Assurantien ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 Wiertz & Fanchamps Assurantien is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.


10. INSCHAKELING DERDEN

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Ter zake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Wiertz & Fanchamps Assurantien voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen:
€ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door * verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Wiertz & Fanchamps Assurantien in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. Wiertz & Fanchamps Assurantien staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door Wiertz & Fanchamps Assurantien niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. Wiertz & Fanchamps Assurantien is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal Wiertz & Fanchamps Assurantien vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Wiertz & Fanchamps Assurantien of door Wiertz & Fanchamps Assurantien ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12. VERVAL VAN RECHT

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Wiertz & Fanchamps Assurantien ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Wiertz & Fanchamps Assurantien bij de uitvoering van de overeenkomst.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Alle overeenkomsten tussen Wiertz & Fanchamps Assurantien en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Wiertz & Fanchamps Assurantien in Wylre, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.


14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.


Geachte heer, mevrouw,

Hier volgt nog enige nadere informatie over de in onze opdracht ontwikkelde algemene voorwaarden voor adviseurs die werken op declaratiebasis. Om uw risico bij opdrachten tot advisering te beperken, kunt u de algemene voorwaarden hanteren die wij u hierbij aanbieden. Voor het in dekking nemen van het hieraan verbonden aansprakelijkheidsrisico verlangen wij dat u bij advisering op declaratiebasis van deze voorwaarden gebruik maakt. Bovendien moet u ons aannemelijk maken dat u over voldoende specifieke deskundigheid beschikt.

Hoe kunt u de algemene voorwaarden doeltreffend van toepassing verklaren?

Volgens de wet moet u uw opdrachtgever daadwerkelijk in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de inhoud. Uitsluitend het deponeren van de voorwaarden bij een Kamer van Koophandel of de Griffie van een Gerecht is dus niet voldoende om de inhoud van de algemene voorwaarden rechtsgeldig tegen de opdrachtgever te kunnen inroepen.

Hoe kunt u een cliënt de gelegenheid bieden zich van de inhoud van de algemene voorwaarden te vergewissen? De wet (art.6: 234 BW) geeft aan wat u in elk geval moet doen. Dat is:

 1. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw opdrachtgever ter hand stellen.
 2. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient u vóór de totstandkoming van de overeenkomst uw opdrachtgever te laten weten dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen of gedeponeerd zijn bij een Kamer van Koophandel of de Griffie van een Gerecht. Bovendien zult u dan kenbaar moeten maken dat u de algemene voorwaarden op verzoek aan de opdrachtgever zult toezenden. U dient dat dan overigens kosteloos te doen.

Het is duidelijk dat veel opdrachten niet via persoonlijk contact tot stand komen, zodat u de algemene voorwaarden niet direct en letterlijk aan de opdrachtgever ter hand kunt stellen. Communicatie verloopt veelal telefonisch of schriftelijk.

Dat vraagt om een praktische aanpassing, waarbij onder meer aan te volgende twee methoden kan worden gedacht.

Bij deze methoden is ervan uitgegaan dat, zoals in artikel 2 van de algemene voorwaarden is bepaald, de overeenkomst eerst tot stand komt na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Methode 1
De eenvoudigste en beste methode is bij de offerte een exemplaar van de algemene voorwaarden bij te voegen (b.v. afgedrukt op dubbel A4, zodat zij goed leesbaar zijn) en bovendien uw opdrachtgever er direct in de tekst van de offerte op te wijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn bij het tot stand komen van een overeenkomst.

Uit commercieel oogpunt wordt het niet altijd plezierig gevonden de opdrachtgever direct te moeten attenderen op algemene voorwaarden. Bedenkt u zich dan dat het voor de risicobeheersing een absolute noodzaak is. Overigens zijn algemene voorwaarden tegenwoordig zo gebruikelijk dat uw relatie zich daardoor niet van een overeenkomst zal laten weerhouden.

Methode 2
Voorafgaand aan een overeenkomst hoeft geen nieuwe toezending van de algemene voorwaarden plaats te vinden als u voor een opdrachtgever eerder opdrachten heeft uitgevoerd, onder toepasselijkheidverklaring van dezelfde voorwaarden volgens methode 1. Wel moet u opnieuw in de tekst van de offerte naar die voorwaarden verwijzen.

Een eerdere heel kleine en vervolgens een tweede veel grotere opdracht hoeft niet per definitie te betekenen dat de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever bekend zijn. In die situatie moet u daarom toch methode 1 hanteren.

Tot slot een opmerking over het depot van algemene voorwaarden bij een Kamer van Koophandel of Griffie van een Gerecht. De wet gaat er primair vanuit dat een exemplaar van algemene voorwaarden vóór of uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. (art.6: 234 BW). Toch blijft het zaak te deponeren. Dat biedt tot op zekere hoogte nog steeds bescherming als b.v. eens zou worden vergeten om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Uw opdrachtgever heeft dan een zelfstandige mogelijkheid om van de inhoud kennis te nemen. Daarom moeten altijd de plaats van depot en het depotnummer op uw correspondentie worden vermeld.

Het spreekt vanzelf dat u ook in deze laatste situatie kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw opdrachtgever moet zenden als die daarom vraagt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het hanteren van de algemene voorwaarden belt u ons dan. Wij zijn te bereiken onder nummer 070 - 319 53 10, of kijk op onze website onder ‘contact’. Wij helpen u graag verder.

BAVAM

Schade melden

Als u schade heeft geleden zijn wij er uiteraard voor u. Juist dan !

Bij een verkeersschade dient altijd een europees aanrijdingsformulier ingevuld te worden. Ook ingeval de politie een rapport heeft opgemaakt of ingeval u als voetganger of fietser bij een verkeersschade betrokken bent. De voorkant van het formulier dient gezamenlijk door beide partijen ingevuld te worden. De achterkant van het formulier vult elk van de partijen voor zichzelf in.

Via deze link kunt u het juist schadeaangifteformulier downloaden. Vul het in en stuur ons het schadeformulier (indien van toepassing met bijlagen) toe.
Staat het juiste schadeformulier er niet bij of bent u niet zeker van het juiste schadeformulier vul dan, liefst binnen 3 x 24 uur na het ontstaan van de schade dit contactformulier in.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

Aanmelden nieuwsbrief

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; } /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

...Ons assurantiekantoor bestaat sinds 1992 en is door Jean Wiertz gestart.In april 2007 is de naam van het bedrijf door de komst van mede eigenaar Guus Fanchamps gewijzigd in Wiertz & Fanchamps Assurantiën. Al onze medewerkers zijn in het kader van de Wet Financieel Toezicht gecertificeerd en zijn in het bezit van alle vakbekwaamheids diploma’s welke de WFT verlangt. Voor u een geruststellende gedachte dat gekwalificeerde en deskundige mensen uw verzekeringszaken behartigen.
Wij adviseren vanuit een volstrekt onafhankelijke positie op het gebied van verzekeringen, hypotheken, aanvullend pensioen en bankzaken. Sinds 2008 zelfstandig intermediair van de RegioBank. Met de RegioBank bieden wij tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden en tarieven een breed pakket van bankzaken aan, van betaalrekening tot sparen en lenen al dan niet met internet gemak.

Omdat wij met een breed scala van maatschappijen samenwerken bent u altijd verzekerd van de beste oplossing voor uw persoonlijke behoeften.
Wij zoeken steeds weer naar nieuwe wegen om uw verzekeringsbehoefte zo goed mogelijk en tegen een betaalbare premie in te vullen. Natuurlijk is de prijs hierbij belangrijk maar de kwaliteit van dienstverlening en het te kiezen product is wellicht nog belangrijker. De polis en de adviseur dienen hun waarde bij onverhoopte schade te bewijzen!
Door gebruik te maken van een onafhankelijk hypotheek vergelijkings programma zijn wij in staat voor u de beste hypotheek voorwaarden aan een aantrekkelijke rente te koppelen. Verder dan ons kantoor hoeft u niet te zoeken voor een vakkundig en onafhankelijk hypotheek advies.

Ons team staat voor persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid.

 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE TOEKOMST.

KIJK VOORUIT WIJ STAAN ACHTER U.

 

Dienstverleningen WF-Assurantiën

Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Wiertz & Fanchamps Assurantien. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening, onze klachtenregeling en over andere aspecten.

Verder hanteren wij de Algemene Voorwaarden Advisering. Deze vormen een onverbrekelijke geheel met het DVD.

 

Wie zijn wij?

Wiertz & Fanchamps Assurantien

Bezoekadres

Valkenburgerweg 3
6421 GA Wylre

Correspondentieadres

Postbus 50
6270 AB Wylre

Wiertz & Fanchamps adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en andere financiële diensten. Zowel aan particulieren en ondernemers in het midden-en kleinbedrijf. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige en intensieve adviesrelatie met u als klant. Met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als uitgangspunt.

Juridisch bestaat Wiertz & Fanchamps Assurantien uit een besloten vennootschap. Wanneer in deze Dienstenwijzer gesproken wordt over Wiertz & Fanchamps Assurantien, wordt deze vennootschap bedoeld.

Bereikbaarheid en openingstijden

Telefoon : 043 – 459 1432
Fax : 043- 459 1943
Internet : http://www.wf-assurantien.nl
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur en volgens afspraak
In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons
antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wiertz & Fanchamps Assurantien heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het adviseren en bemiddelen ten aanzien
van de volgende financiële diensten en/of producten:

 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Hypothecair krediet
 • Betaalrekeningen
 • Electronisch geld
 • Spaarrekeningen
 • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen)
 • Consumptief krediet

Nadrukkelijk vermelden wij dat wij ook adviseren en bemiddelen
ten aanzien van producten voor fiscaal banksparen, zoals de
spaarrekening eigen woning en de lijfrentespaarrekening.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een vijftal adviesgebieden.
Deze worden hieronder toegelicht.

Verzekering & Geld

Binnen het adviesgebied Verzekering & Geld worden al uw
verzekerings-en bankzaken goed en voordelig geregeld. Met
de persoonlijke aandacht van uw eigen adviseur.

Hypotheek

Binnen het adviesgebied Hypotheek bieden wij een breed
pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) inzake de
financiering van uw eigen woning.

Oudedagsvoorzieningen & Inkomen

Binnen het adviesgebied oudedagsvoorzieningen & Inkomen bieden wij een
breed pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) op
het gebied van oudedags-en andere inkomensvoorzieningen,
zoals voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Voorts adviseren wij m.b.t. alle lijfrentevoorzieningen en vrijvallende (lijfrente)koopsommen tbv Direct Ingaande Lijfrente (DIL).
Wij adviseren NIET op het gebied van pensioen in het kader werkgever-werknemer.

Vermogen

Binnen het adviesgebied Vermogen bieden wij een breed
pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) op het
gebied van vermogensopbouw, niet zijnde de vermogensopbouw
in het kader van de opbouw van een oudedagsreserve
of een aflossingskapitaal.

Lenen

Binnen het adviesgebied Lenen bieden wij een breed pakket
aan dienstverlening (advies en bemiddeling) op het gebied van
lenen voor consumptieve doeleinden.

Dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen
betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden.
In het algemeen ziet onze dienstverlening als volgt uit:

 • Oriëntatie. Wij bespreken de probleemstelling en de mogelijkheden die wij daaromtrent kunnen bieden.
 • Inventarisatie. Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en brengen uw financiële situatie in kaart.
 • Advies. Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs u deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen.
 • Bemiddeling. Wij verzorgen de contacten tussen u als klant en de financiële instelling waarbij u overweegt een financieel product te kopen. 
 • Nazorg. Wij begeleiden u na aanschaf van het gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij u bij wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in dit product.

 

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële
producten bij één of meer financiële instellingen onder te
brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een
verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of
zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te
kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in
hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en
diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende
financiële producten. Wij maken een selectie van de
maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie
maken wij op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek
geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij
zaken doen.

Wanneer wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst,
dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door
ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke
wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte
aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van
financiële producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit altijd vooraf.

Exclusiviteit RegioBank

Terzake van spaar- en betaalprodukten bemiddelen wij exclusief en alleen in produkten van RegioBank N.V. Deze exclusiviteit geldt niet voor produkten voor fiscaal banksparen (w.o. lijfrentesparen)

Kosten van advies en bemiddeling

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.
Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting,
opleidingen en vergunningen. Afhankelijk van de diensten en/of
producten die u afneemt kennen wij twee beloningsmodellen:
provisie en vaste tarieven.

Provisie

Voor de volgende adviesgebieden werken wij op provisiebasis:

 • Verzekering & Geld
 • Lenen

Van de aanbieders waar wij uw financiële producten
(verzekeringen, betaal-en spaarrekeningen en consumptieve
kredieten) onderbrengen ontvangen wij provisie. De provisie is
onderdeel van de prijs van het betreffende financiële product
(verzekeringspremie, kosten betaalrekening) of de
rentevergoeding van het betreffende financiële product (bij
spaarrekening). Wij brengen geen aanvullende kosten in
rekening.

In geval van bemiddeling in consumptief krediet (persoonlijke lening of doorlopend krediet), ontvangen wij van de betreffende aanbieder (bank) doorlopende provisie. De provisie is doorgaans een vast percentage van op het uitstaande saldo.

Vast tarief

Voor de volgende adviesgebieden werken wij ook met vaste
tarieven:

 • Hypotheek
 • Lijfrente & Inkomen
 • Vermogen

De hoogte het uiteindelijk tarief is afhankelijk van de exacte
inhoud van het dienstenpakket dat u van ons afneemt. De
hoogte van het tarief is dus niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit.

In het geval dat u via onze bemiddeling een of meerdere
financiële producten afsluit, ontvangen wij daarvoor in principe geen provisie van de bank of de verzekeraar.

Deze werkwijze garandeert een zeer onafhankelijke en
objectieve benadering. Wij worden immers niet beloond door
een financiële instelling.

Tarieven complexe producten en hypotheken

PER 1-1-2013 is provisie voor COMPLEXE PRODUKTEN verboden.
Binnen de adviesgebieden Hypotheek, Pensioen & Inkomen en
Vermogen adviseren wij over en bemiddelen wij in complexe
producten en hypotheken. Hieronder vallen levensverzekeringen,
hypotheken, producten voor fiscaal banksparen en
deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen).


In geval van advisering over en bemiddeling in complexe
producten en hypotheken, zijn wij vanaf 1 juli 2009 verplicht u voorafgaand aan de advisering en/of bemiddeling te informeren over de dienstverlening die wij aanbieden alsmede de beloning die wij ontvangen voor deze dienstverlening.
Daarom wordt u aan het begin van een dergelijk gesprek op de hoogte gesteld van de kosten die deze dienstverlening met zich meebrengen.


Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten
optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken
van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren.
Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De
informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de
adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een
puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle
puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde
financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat
begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is
het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een
bepaald risico omdat wij dachten dat u dit elders al geregeld
had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken
van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over
wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal
het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het
om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken
dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of
nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze
informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te
raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten
altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Uw privacy

Uit hoofde van onze dienstverlening beschikt Wiertz & Fanchamps Assurantien over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle gegevens die op uw situatie betrekking hebben archiveren wij in een persoonlijk (geautomatiseerd) dossier. Onze gegevens
verwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder de meldingsnummers
……….. (Wiertz & Fanchamps Assurantien). De
(persoons)gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze
advies-, bemiddelings-en schaderegelingsfunctie.

Aansprakelijkheid

Wiertz & Fanchamps Assurantien is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid
van Wiertz & Fanchamps Assurantien is beperkt tot het
bedrag waarop de door de betreffende rechtspersoon
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak
geeft.

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële
diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken.
En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te
maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen
zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Uw klacht wordt
behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande
procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat
en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 72 uur zullen wij
schriftelijk reageren op uw klacht. Wij stellen vervolgens alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee u kunt
instemmen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon : 0900 – 355 22 48
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet : www.kifid.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten
verbonden.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Autoriteit Financiële Markten

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens
de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van
financiële dienstverleners. Wiertz & Fanchamps Assurantien is bij de AFM geregistreerd
onder nummer 12003100. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het Meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900 – 540 05 40.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

Onze adviseur, de heer J.J.M. Wiertz, is als Erkend
Hypotheekadviseur ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) onder nummer 11956. Een hypotheekadviseur wordt door de SEH pas erkend als kennis en ervaring zijn aangetoond. Als Erkend Hypotheekadviseur hebben wij de Beroepscode van de SEH ondertekend. Kijk op www.erkendhypotheekadviseur.nl voor meer informatie.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening
hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich
wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht kan
beoordelen. Wiertz & Fanchamps Assurantien is bij het Kifid geregistreerd onder nummer 300.000842. Kijk op www.kifid.nl voor meer informatie.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg
staan wij geregistreerd onder de dossiernummers 14065404.
(Wiertz Assurantien BV, handelsnaam:Wiertz & Fanchamps Assurantien .

Nog vragen?

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit Dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u vragen of wenst u een nadere toelichting, aarzelt u dan niet om ons te
benaderen. Wij zijn u graag van dienst.


ONZE TARIEVEN voor FINANCIEEL ADVIES per 1-1-2013

HYPOTHEEK STANDAARD MAX
Advies/bemiddeling inz. Aankoop eigen woning € 2500 - € 3000
Advies/bemiddeling inz. Herfinanciering € 2500 - € 3000
Advies/bemiddeling inz. Opname vervolghyp € 1000 - € 1500
Advies/bemiddeling inz. Vormverandering hyp € 1500 - € 2000
Advies/bemiddeling inz. Ontslag Hoofd. Aanspr € 1000 - € 1500

OUDEDAGSVOORZIENING & INKOMEN
Advies/bemiddeling lijfrente/nabestaandenvoorz € 750 - € 1500
Advies/bemiddeling inz overlijdensdekking € 500 - € 1000
Advies/bemiddeling inz aanwending lijfrentekap € 750 - € 1500
Advies/bemiddeling aanwending ontslagvergoeding€ 750 - € 1500
Advies/bemiddeling arbeidsongeschiktheidsverz € 500 - € 750


*Bovengenoemde adviezen zijn vrij van BTW aangezien er sprake is van advies- en bemiddelingsdiensten die gericht zijn op de totstandkoming en/of onderhoud van een of meerdere financiële produkten. Er is geen sprake van advies als zelfstandige dienst.

*Bovengenoemd standaard tarief geldt bij adviestrajecten met een gemiddelde complexiteit en gemiddeld aantal benodigde adviesuren. Afhankelijk van de exacte inhoud van de dienstverlening en het aantal benodigde adviesuren, zal het definitieve tarief kunnen afwijken. Het definitieve tarief bedraagt echter nooit meer dan het genoemde maximumtarief.

Op http://www.wf-assurantien.nl vindt u telkens de meest actuele versie van ons Dienstverleningsdocument.

 

Text Size