logo - naam - diensten

adres

Componenten hypotheekadvies

1) Inkomenstoets Is er sprake van een vaste baan, tijdelijke baan (met intentieverklaring), 3 kalenderjaren aaneengesloten dienstverbanden etc.? Is er sprake van structureel overwerk, een 13e maand of andere inkomensbestanddelen? Voor een zelfstandig ondernemer dienen 3 jaarstukken incl. fiscale aangiftes aangeleverd te worden en bekeken te worden.  

2) Toetsing spaargelden en andere schulden Is er sprake van BKR-noteringen?

3) Bijkomende kosten koper zoals:

 1. overdrachtsbelasting
 2. notariskosten (transport- en hypotheekakte)
 3. hypotheekkosten
 4. kosten NHG
 5. taxatiekosten
 6. woonlastenverzekering
 7. opstalverzekering
 8. etc.

4) Kan woning incl. kosten gekocht worden?  Budgettair mogelijk? Welke bank?

5) Taxatie:

 1. VV-waarde voor verbouwing
 2. VV-waarde na verbouwing      
 3. EW-waarde voor verbouwing
 4. EW-waarde na verbouwing
 5. Herbouwwaarde tbv opstalverzekering

De taxatie wordt doorgaans via NWWI aangevraagd. Via dit orgaan kan ook de taxateur aangewezen worden.

Per 1-1-2013 is VOORAL de VERKOOPWAARDE van de woning van belang voor de HOOGTE van de financiering.

6) Begroting voor evt. verbouwing. Combineren met taxatie

7) Bijleenregeling, Box-1 gedeelte, Box-3 gedeelte

8) Diverse hypotheekvarianten zoals annuitaire lening lineaire hypotheek, aflosvrije hypotheek. Per 1-1-2013: Oude hypotheekvormen zoals leven-hypotheek, spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, beleggingshypotheek etc. of combinatie hiervan zijn NIET meer mogelijk voor NIEUWE EERSTE hypotheken.

9) Diverse rentevarianten zoals rentevastperiodes, middelrente, plafondrente, rentedemper, rentebedenktijd , variabele rente etc. of een combinatie hiervan

10) Advies over (aanvraag) voorlopige teruggaaf

11) Eenmalige aftrekbare kosten

12) Hypotheekvoorwaarden diverse geldverstrekkers (een vergelijking hiervan)

13) Hypotheek in het kader van totale budgettaire gezinsplanning

14) Zichtbaar maken van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

15) Alle telefonische, schriftelijke, digitale communicatie met de geldverstrekker    (banken, verzekeraars e.d.)

16) Communicatie met notaris en controle notarisstukken

17) Planning tijdslijn (tot aan transportakte en hypotheekakte) en bewaking traject opdat gestelde data gehaald worden

18) Inzicht geven in de gevolgen van een evt. overlijdensscenario. Vervolgens een ade- quate oplossing hiervoor plannen. Doorgaans is een passende risicoverzekering noodzakelijk.

19) Inzicht verschaffen in de hypotheeksituatie na 30 jaar of bij bereiken van 65/67/68 -jarige leeftijd. Belangrijk is het inzicht geven in de kostenontwikkeling

20) Advisering bij keuze van nieuwe rentevastperiode

21) Alle fiscaliteiten rondom hypotheek;

 • bijleenregeling
 • aftrekbaarheid(sduur) hypotheekrente
 • vrijstellingen op levensverzekeringen (Box-1 of Box-3)
 • diverse belastinggroepen (tarieven)
 • fiscale voor-en nadelen voor en na 65 jaar
 • eigen woningforfait
 • deelconsumptief

22) TOEZICHT en CONTROLE op het aanleveren van alle  benodigde documenten zoals:

 • voorlopig koopcontract
 • werkgeversverklaringen (bij zelfstandigen 3 jaarstukken en fiscale aangiftes/aanslagen)
 • recente salarisstroken
 • taxatierapport
 • kopieën legitimatiebewijzen (gewaarmerkt en afgetekend door tp)
 • afschriften evt. kredieten of andere schulden
 • bewijsstukken van evt. spaarmiddelen
 • notariskeuze, concepten aktes en afrekeningen
 • opgave pensioenvooruitzicht(en)
 • verkoopcontract of waardetaxatie
 • evt. intentieverklaring of 3 jaren werk aantonen
 • stukken tbv levensverzekering (en/f woonlasten)
 • toelichting, bespreking en ondertekening offerte hypotheekverstrekker
 • evt. stukken tbv overbrugging     -     - 

23) Verslaglegging van ALLE besproken details m.b.t. de keuzes en tot stand koming van de hypotheek. Dit document dient door bemiddelaar EN hypotheekrelatie ondertekend te worden.

 • Dit document dient te voldoen aan de gedragscode hypothecaire financieringen. Ons kantoor maakt hiervoor gebruik van een dagelijks up-to-date hypotheekprogramma. Uiteraard zijn hier voor ons kantoor kosten aan verbonden. Deze kosten worden niet specifiek doorberekend aan de hypotheekrelatie, maar vormen een onderdeel van de hypotheekbemiddelingskosten.

24) Kontakten met de notaris. Na het vastleggen van de passeerdatum van de akte(s) vragen wij de notaris de te passeren stukken te mailen naar ons kantoor. We checken of de door de notaris opgestelde afrekening overeen komt met de door ons kantoor gemaakte hypotheekbegroting. Ook bekijken we o.a of de afgesproken rentestelling in de hypotheekakte is opgenomen. Eventuele verschillen of anderszins, sluiten wij kort met de notaris.

25) Nazorg Na het passeren van de akte geven wij de hypotheekrelatie aan hoe het betaaltrajekt zal gaan verlopen. Eventuele verkeerde afboekingen door de bank, zullen wij in orde maken. Daarnaast kan het voorkomen dat nog andere zaken afgewikkeld dienen te worden zoals: -afkoop van spaar- of beleggingspolissen -beëindiging van oude (risico)verzekeringen -aanpassing van opstal- en inboedelverzekering -beëindiging van eventuele verpandingen van polissen of beleggingsportefeuilles              

Text Size