logo - naam - diensten

adres

Algemene voorwaarden advisering

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING versie 112013

Wiertz & Fanchamps Assurantiën op het terrein van
Verzekeringen, Hypotheken, Bancaire Diensten en Financiële Diensten

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Wiertz & Fanchamps Assurantien, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen.

1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Wiertz &Fanchamps Assurantien slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Wiertz & Fanchamps Assurantien behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3. UITVOERING

3.1 Wiertz & Fanchamps Assurantien zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Wiertz & Fanchamps Assurantien het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever kan de opdracht niet teruggeven indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.


4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door Wiertz & Fanchamps Assurantien genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Wiertz & Fanchamps Assurantien opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Wiertz & Fanchamps Assurantien staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Wiertz & Fanchamps Assurantien bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.


7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK"

7.1 Wiertz & Fanchamps Assurantien zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Wiertz & Fanchamps Assurantien opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.


8. HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Wiertz & Fanchamps Assurantien het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3 Het honorarium kan vrijgesteld zijn van omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 10 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 Wiertz & Fanchamps Assurantien zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Wiertz & Fanchamps Assurantien ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Wiertz & Fanchamps Assurantien de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 Wiertz & Fanchamps Assurantien is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Wiertz & Fanchamps Assurantien redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Wiertz & Fanchamps Assurantien ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 Wiertz & Fanchamps Assurantien is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.


10. INSCHAKELING DERDEN

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Ter zake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Wiertz & Fanchamps Assurantien voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen:
€ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door * verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Wiertz & Fanchamps Assurantien in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. Wiertz & Fanchamps Assurantien staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door Wiertz & Fanchamps Assurantien niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. Wiertz & Fanchamps Assurantien is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal Wiertz & Fanchamps Assurantien vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Wiertz & Fanchamps Assurantien of door Wiertz & Fanchamps Assurantien ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12. VERVAL VAN RECHT

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Wiertz & Fanchamps Assurantien ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Wiertz & Fanchamps Assurantien bij de uitvoering van de overeenkomst.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Alle overeenkomsten tussen Wiertz & Fanchamps Assurantien en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Wiertz & Fanchamps Assurantien in Wylre, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.


14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.


Geachte heer, mevrouw,

Hier volgt nog enige nadere informatie over de in onze opdracht ontwikkelde algemene voorwaarden voor adviseurs die werken op declaratiebasis. Om uw risico bij opdrachten tot advisering te beperken, kunt u de algemene voorwaarden hanteren die wij u hierbij aanbieden. Voor het in dekking nemen van het hieraan verbonden aansprakelijkheidsrisico verlangen wij dat u bij advisering op declaratiebasis van deze voorwaarden gebruik maakt. Bovendien moet u ons aannemelijk maken dat u over voldoende specifieke deskundigheid beschikt.

Hoe kunt u de algemene voorwaarden doeltreffend van toepassing verklaren?

Volgens de wet moet u uw opdrachtgever daadwerkelijk in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de inhoud. Uitsluitend het deponeren van de voorwaarden bij een Kamer van Koophandel of de Griffie van een Gerecht is dus niet voldoende om de inhoud van de algemene voorwaarden rechtsgeldig tegen de opdrachtgever te kunnen inroepen.

Hoe kunt u een cliënt de gelegenheid bieden zich van de inhoud van de algemene voorwaarden te vergewissen? De wet (art.6: 234 BW) geeft aan wat u in elk geval moet doen. Dat is:

  1. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw opdrachtgever ter hand stellen.
  2. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient u vóór de totstandkoming van de overeenkomst uw opdrachtgever te laten weten dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen of gedeponeerd zijn bij een Kamer van Koophandel of de Griffie van een Gerecht. Bovendien zult u dan kenbaar moeten maken dat u de algemene voorwaarden op verzoek aan de opdrachtgever zult toezenden. U dient dat dan overigens kosteloos te doen.

Het is duidelijk dat veel opdrachten niet via persoonlijk contact tot stand komen, zodat u de algemene voorwaarden niet direct en letterlijk aan de opdrachtgever ter hand kunt stellen. Communicatie verloopt veelal telefonisch of schriftelijk.

Dat vraagt om een praktische aanpassing, waarbij onder meer aan te volgende twee methoden kan worden gedacht.

Bij deze methoden is ervan uitgegaan dat, zoals in artikel 2 van de algemene voorwaarden is bepaald, de overeenkomst eerst tot stand komt na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Methode 1
De eenvoudigste en beste methode is bij de offerte een exemplaar van de algemene voorwaarden bij te voegen (b.v. afgedrukt op dubbel A4, zodat zij goed leesbaar zijn) en bovendien uw opdrachtgever er direct in de tekst van de offerte op te wijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn bij het tot stand komen van een overeenkomst.

Uit commercieel oogpunt wordt het niet altijd plezierig gevonden de opdrachtgever direct te moeten attenderen op algemene voorwaarden. Bedenkt u zich dan dat het voor de risicobeheersing een absolute noodzaak is. Overigens zijn algemene voorwaarden tegenwoordig zo gebruikelijk dat uw relatie zich daardoor niet van een overeenkomst zal laten weerhouden.

Methode 2
Voorafgaand aan een overeenkomst hoeft geen nieuwe toezending van de algemene voorwaarden plaats te vinden als u voor een opdrachtgever eerder opdrachten heeft uitgevoerd, onder toepasselijkheidverklaring van dezelfde voorwaarden volgens methode 1. Wel moet u opnieuw in de tekst van de offerte naar die voorwaarden verwijzen.

Een eerdere heel kleine en vervolgens een tweede veel grotere opdracht hoeft niet per definitie te betekenen dat de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever bekend zijn. In die situatie moet u daarom toch methode 1 hanteren.

Tot slot een opmerking over het depot van algemene voorwaarden bij een Kamer van Koophandel of Griffie van een Gerecht. De wet gaat er primair vanuit dat een exemplaar van algemene voorwaarden vóór of uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. (art.6: 234 BW). Toch blijft het zaak te deponeren. Dat biedt tot op zekere hoogte nog steeds bescherming als b.v. eens zou worden vergeten om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Uw opdrachtgever heeft dan een zelfstandige mogelijkheid om van de inhoud kennis te nemen. Daarom moeten altijd de plaats van depot en het depotnummer op uw correspondentie worden vermeld.

Het spreekt vanzelf dat u ook in deze laatste situatie kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw opdrachtgever moet zenden als die daarom vraagt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het hanteren van de algemene voorwaarden belt u ons dan. Wij zijn te bereiken onder nummer 070 - 319 53 10, of kijk op onze website onder ‘contact’. Wij helpen u graag verder.

BAVAM

Text Size